Missie en opzet AVA_Net

Over AVA_Net

AVA_Net is een onafhankelijke netwerkorganisatie voor audiovisuele collectiehouders in Nederland. Het netwerk versterkt de positie van het audiovisuele erfgoed en biedt een (kennis)platform.

AVA_Net is de belangenbehartiger van het audiovisuele erfgoed in Nederland. Het netwerk vormt een representatieve afspiegeling van alle sectoren waarbinnen AV-erfgoed wordt beheerd en beschikbaar wordt gesteld. Het bundelen en uitwisselen van kennis binnen en tussen de sectoren is een kerntaak. De organisaties in het netwerk worden specifiek ondersteund op het terrein van het beheer en bereik van audiovisueel erfgoed. Door zich zo te profileren is het netwerk een aanspreekpunt en lobbyist en een aanjager van activiteiten. Het uiteindelijke doel is het bijdragen aan de veiligstelling en het (her)gebruik van het audiovisueel erfgoed in Nederland.

AVA_Net richt zich op informatie- en kennisuitwisseling met als doel:

  • Bevordering van deskundigheid
  • Stimuleren van samenwerkingsverbanden
  • Het versterken van de positie van het audiovisueel erfgoed

Inspelen op de eisen en de mogelijkheden van het digitale domein vraagt om nieuwe werkmethoden en nieuwe organisatie- en financieringsmodellen. AVA_Net biedt de specifieke kennis en is een apart platform waarin expliciet aandacht wordt besteed aan het audiovisueel collectiebeheer. Dit is belangrijk omdat:

  • audiovisueel materiaal een eigen problematiek kent. Denk aan de grote afhankelijkheid van technologie bij de opslag, het behoud en de beschikbaarstelling;
  • audiovisuele collecties te maken hebben met domeinspecifieke en complexe issues rond rechten en exploitatie;
  • de audiovisuele collecties in Nederland worden beheerd door zeer diverse instellingen. Veel van deze instellingen kunnen zich niet een eigen specialist voor het beheer en bereik van de collectie veroorloven.

Voor wie is AVA_Net?

AVA_Net brengt organisaties met kennis en informatie over het audiovisuele erfgoed bij elkaar. Archieven of andere instellingen met AV-collecties hoeven niet specifiek lid te worden of zich aan te melden bij AVA_Net om deel uit te maken van het netwerk. AVA_Net zet zich in voor de AV-sector in zijn geheel en werkt aan het vervullen van collectieve doelen voor al het Nederlandse audiovisueel erfgoed.

Om de gezamenlijke koers te bepalen, en omdat het simpelweg onmogelijk is om met álle instellingen tegelijk om de tafel te zitten, wordt AVA_Net vertegenwoordigd door een AV Domeinraad. Deze is samengesteld uit de meest relevante overkoepelende organisaties voor AV-collectiebeherende instellingen en adviseert bij de bepaling en afstemming van - en geeft feedback op - activiteiten ten behoeve van het gehele AV-domein in Nederland.

AV Domeinraad

De AV Domeinraad komt twee keer per jaar bij elkaar. Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid voorziet in de coördinatie en de administratieve ondersteuning van AVA_Net.

Organisatie Achterban Wie
NORAA regionale audiovisuele archieven Harry Romijn (voorzitter)
NLPO lokale publieke omroepen Bernard Kobes
BRAIN regionale archiefinstellingen met AV Ella Kok-Majewska
SURF hoger onderwijsinstellingen met mediatheken Sylvia Moes
EYE Film Instituut filmsector en museumsector Frank Roumen
LIMA mediakunstsector Gaby Wijers
Beeld en Geluid nationale publieke omroepen en AV-knooppunt binnen NDE Tom de Smet

Eén keer per jaar neemt ook DEN deel aan de AV Domeinraad, ter afstemming van kennisactiviteiten. DEN wordt vertegenwoordigt door Wietske van den Heuvel.

Hilversum, juli 2016